22

दि. ९/११/२०२३ रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंन्द्रपुर तर्फे “राष्ट्रिय विधी सेवा दिवस” प्राधिकरणाच्या कार्यालयात साजरा करण्यात आला.
सदरील कार्यक्रमाची काही क्षणचित्रे
????????